close

21:47
УДК 338.48:332.14 (045) 2 part

УДК 338.48:332.14 (045) 2 part

В.А. Сіверс, д-р філос. наук, професор
І.В. Братусь, канд. філос. наук, доцент

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТУРИЗМУ

Національний авіаційний університет, e-mail:  kulturolog@gmail.com

Проаналізовано основні засади культурології туризму, що становить собою важливий розділ туризмології. Зроблено спробу розробити базову методологію добору та аналізу культурологічного матеріалу для реалізації в туристській діяльності.

 

В’їзний туризм

Для повноти сприйняття світу важливою культурологічною передумовою завжди було пізнання інших культур, розуміння їхньої природи. У сьогоднішньому світі велике значення має презентація держави, її правильне позиціонування в усіх сферах міжнародної спільноти. Колосальні ресурси нині задіяні у створенні та підтриманні іміджу – вони є заздалегідь збитковими, але повертаються опосередкованим прибутком в економічних та політичних сферах. Однією з найсуттєвіших статей "повернення” грошей є туризм.

Культурологія в’їзного туризму зараз не є доволі широким явищем. Це пов’язане з тим, що створюється передусім бренд, яскравий образ із легко засвоюваними ознаками, що розраховано, як правило, на пересічного споживача. Прикро, але сьогодні часто створюється ситуативний бренд, що представляє не цілісний образ країни, а лише її найбільш "розкручені” якості, а то й різноманітні глобальні явища. Наприклад, "Діснейленд” вже належить не тільки американській культурі – він цілковито вписався в реалії Європи. З одного боку, споживач не повинен їхати за тисячі кілометрів, з другого – глобальна культура нівелює національні ознаки.

Завдання культурології туризму стосовно в’їзного сектора бачиться в поданні правдивої картини країни, у повному відображенні природи певних культурно-історичних явищ не на рівні стереотипів, а, принаймні, на рівні чітко окреслених фактів.

Звісно, туристська галузь не зовсім самостійна в питанні репрезентації держави. Але вона не може бути інертною, як у перші роки незалежності, чи показушною, як за часів СРСР. Саме культурологія туризму має слугувати своєрідним стержнем для розбудови вивіреної та багатогранної програми в’їздного туризму.

Виїзний туризм

Особливості культурології виїзного туризму залежать від досліджуваної країни. Якщо мова йде про колишній СРСР, то значення подібного туризму та його сприйняття базується на часто спотворених реаліях сприйняття закордону. Але це може бути й внутрішньою тональністю нації – наприклад, у Франції люди рідко виїздять на відпочинок за кордон.

Культурологія туризму України містить глибокий потенціал позитиву саме у виїзному секторі. Річ у тім, що в українців історично склалося надзвичайно доброзичливе сприйняття закордонних культур незважаючи на все те лихо, що вони приносили. Звичайно, це створювало та створює численні колізії у взаєминах нашого народу із сусідніми із віддаленими країнами. Значного позитиву додали важкі умови життя на батьківщині та численна діаспора. Отже, пізнавальний туризм вибудовує численні інтернаціональні взаємозв’язки не на штучних ідеологічних засадах, а на природних потребах людей у спілкуванні та пізнанні світових цінностей. Окремо можна окреслити прочанський туризм. З ним пов’язана ідея духовної спорідненості не лише людей, але й проекція віри на певну територію. У цьому відношенні науковий та діловий туризм також обслуговують свої специфічні галузі. Культурологія допомагає не тільки краще зрозуміти іноземні країни, але й розібратися в певних філософічних парадоксах, що супроводжують загальносвітові туристські явища.

Висновки

Культурологія туризму – ще не до кінця сформована галузь науки, яка потребує численних та глибинних досліджень з широкого кола питань. Та це не знімає саму проблематику цієї науки, її високий рівень актуалізації на тлі зростаючого попиту в туристській сфері. Найбільш перспективним є поєднання національних і світових ознак культурології туризму задля інтерпретації багатьох складних зрізів людського існування. Проаналізувавши основні засади культурології туризму, можна впевнено твердити як про надзвичайно великий потенціал цього напрямку досліджень, так і про значний наявний доробок. Щоправда, навіть наявні розробки в цій сфері потребують переосмислення та систематизації.

Список літератури

1.       Пархоменко Т.С. Антропологія туризму // Філософія туризму. – К., 2004. – С.57 – 65.

2.       Шевнюк О.Л. Культурологія. – К., 2004. – 353 с.

3.       Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – 528 c.

4.       Костриця М.Ю. Туристсько – краєзнавча робота в школі. – К., 1985. – 128 с.

5.       Сенин В.С. Введение в туризм. – М., 2004. – 144 с.

6.       Туристський словник – довідник: Навчальний посібник. – К., 2000. – 159 с.

7.       Маклин Г., Окленд Р., Маклин Р. Очевидность сотворения мира. – М.,1993. – 160 с.

 

 

 

В.А. Сиверс, И.В. Братусь

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТУРИЗМА

Проанализированы основные принципы культурологии туризма, которые представляют собою весомый раздел туризмологии. Предпринята попытка разработать базовую методологию отбора и анализа культурологического материала для реализации в культурологической деятельности.

 

 

Sivers V., Bratus I.

TOURISM AS AN OBJECT OF CULTURE STUDIES

This article deals with the main principles of tourism as an object of culture studies, which presents by itself important part of tourismology. It is an attempt to draft the basic methodology of researching, selection and analysis of culture studies materials for practice realization in tourism activity.

 

 

 

 


Просмотров: 680 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0