close

23:49
Робоча програма навчальної

I.     ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.       Робоча  програма навчальної дисципліни є нормативним документом

університету, який  визначає мету та задачі навчання з конкретної навчальної дисципліни, її зміст в навчальних елементах в структурно-логічному викладенні та вимоги до знань, навиків і умінь, які необхідно засвоїти студенту в результаті  власної пізнавальної діяльності під керівництвом  викладача.

2.       Робочі програми навчальних дисциплін складаються ведучими

викладачами кафедр на основі діючих навчальних програм і кваліфікаційної характеристики фахівця.

     3.  Робоча програма навчальної дисципліни, що включає весь зміст навчальної програми, повинна враховувати досягнення виробництва, науки і техніки, які з’явилися  після затвердження навчальної програми.

     4. Робоча програма навчальної дисципліни повинна забезпечити необхідний звязок між навчальними дисциплінами спеціальності. 

 

II.             ЗМІСТ  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни складається з пяти розділів.

 

    1.    Мета і задачі навчальної дисципліни, її місце в навчальному процесі:

1.1.        мета викладання навчальної дисципліни;

1.2.        задачі вивчення навчальної дисципліни;

1.3.        місце навчальної дисципліни в системі професійних знань;

1.4.        інтегровані  вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни;

1.5.        міждисциплінарні зв’язки  навчальної дисципліни.

    2.    Зміст навчальної дисципліни:

2.1.      тематичний план дисципліни;

2.2.      проектування дидактичного процесу за видами навчальних занять:

лекції, практичні (семінарські), їх зміст і обсяг; зміст курсового проектування, курсових та розрахунково-графічних робіт.

    3.    Самостійна робота студента і контрольні заходи

    4.    Навчально-методичні матеріали з дисципліни:

4.1.      списки основної та додаткової літератури;

4.2.      перелік  наочних  та  інших  навчально-методичних  посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання.

5.              Протокол узгодження робочої програми навчальної дисципліни з

іншими дисциплінами спеціальності.

 

III.          ФОРМУВАННЯ  РОЗДІЛІВ  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ

           В розділі 1 "Мета і задачаі дисципліни, її місце в робочому процесі” конкретизуються визначені кваліфікаційною характеристикою і встановлені навчальною програмою мета і задачі дисципліни стосовно спеціальності.

            В підрозділі 1.1. "Мета викладання навчальної дисципліни” характеризуються предмет вивчення і його місце в системі підготовки фахівця даного профілю.

            В підрозділі 1.2. "Задачі вивчення навчальної дисципліни” наводиться короткий опис навчальних ситуацій в конкретних умовах вивчення дисципліни, формування суті дидактичних проблем.

            В підрозділі 1.3.  "Місце навчальної дисципліни в системі професійних знань”  коротко вказуються професійні задачі, які будуть вирішуватися фахівцем на базі здобутих знань і умінь.

            В підрозділі 1.4. "Інтегровані    вимоги   до  знань і умінь з навчальної дисципліни” формуються узагальнені знання і уміння, якими повинен оволодіти студент в результаті вивчення навчальної дисципліни на потрібному рівні засвоєння знань і сформованості умінь.

            В підрозділі 1.5. "Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни” подається інформація про зв’язки навчальної дисципліни, яку вивчають, з навчальними, які заплановані навчальним планом спеціальності до і після вивчення даної дисципліни. Перелік дисциплін, опанування яких необхідно студентам для вивчення даної дисципліни, складається на основі узгодження робочих навчальних програм з дисциплін, які діють в університеті. Перелік тем даної навчальної дисципліни, який використовується при вивченні наступної навчальної дисципліни, і рівень їх засвоєння узгоджуються при формуванні робочої програми наступної навчальної дисципліни.

            В розділі 2 "Зміст навчальної дисципліни” наводиться зміст навчальної дисципліни. Він поділяється на теми, що охоплюють логічно завершений матеріал. Визначається обсяг кожного з видів аудиторних навчальних занять, мета і задачі іх проведення, обсяг матеріалу теми, який пропонується для самостійного вивчення, розподіл посеместрово з врахуванням специфіки денної та заочної форм навчання.

Просмотров: 923 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0