close

01:54
стати магістром

Правила прийому на навчання в НПУ імені М.П.Драгоманова за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр”


    1. На навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” або “магістр” до НПУ імені М.П.Драгоманова приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
    2. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з відповідного напрямку. Термін підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” та “магістр” становить 1-2 роки залежно від базової освіти та форми навчання.
    3. Фінансування  підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” і “магістр” в університеті здійснюється за рахунок:
     - коштів державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної республіки Крим та місцевих бюджетів – за державним замовленням;
    -  коштів фізичних та юридичних осіб.
        3.1  На основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” також здійснюється прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за кошти фізичних та юридичних осіб.
        3.2. Обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр” за рахунок коштів державного бюджету визначаються Міністерством освіти і науки України.
        3.3. Обсяги підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” і “магістр” за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб визначаються приймальною комісією університету в межах ліцензованого обсягу прийому на відповідну спеціальність.
    4. Прийом на всі освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста і магістра здійснюється за конкурсом за результатами вступних випробувань  незалежно від джерел фінансування навчання.
         4.1. Для проведення конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки «спеціаліста» та «магістра» створюються атестаційні комісії. Склад  атестаційних комісій (за поданням директора інституту або декана факультету) затверджується головою приймальної комісії НПУ імені М.П.Драгоманова.
         4.2. Вступні випробування проводяться за двадцятибальною системою оцінювання у формі іспиту за фахом.
         4.3. При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки «спеціаліста», «магістра» програми фахових вступних випробувань відповідають програмам державної атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
         4.4. Не допускається встановлення різних вступних випробувань та критеріїв оцінювання вступників при прийомі на один і той самий напрям підготовки (спеціальність) залежно від джерел фінансування навчання.
    5. Випускники НПУ імені М.П.Драгоманова 2007 року, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки незалежно від джерел фінансування та форми навчання, беруть участь у загальному конкурсі з випускниками університету попередніх років або випускниками інших вищих навчальних закладів.
    6.  Випускники НПУ імені М.П.Драгоманова 2007 року, випускники університету попередніх років, а також випускники інших вищих навчальних закладів складають вступне випробування на навчання за професійними програмами «спеціаліста» або «магістра». З результатами цього випробування всі вступники беруть участь у загальному конкурсі.
    7. Поза конкурсом зараховуються особи, яким надане таке право згідно з чинним законодавством України, а саме:
     інваліди І та ІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
     особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
    8. Враховуючи умови конкурсу, за результатами співбесіди можуть бути зараховані (за рішенням приймальної комісії) вступники, які по закінченню навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів отримали диплом з відзнакою.
     9. При рівності конкурсних балів переважне право на зарахування мають:
          1) переможці міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад;
          2) випускники, які мають публікації та інші наукові здобутки;
          3) випускники, які працюють в системі освіти і мають більший стаж практичної роботи за обраною спеціальністю (відповідність встановлюється атестаційною комісією);
          4) випускники, які мають вищі оцінки в додатку до диплома бакалавра.
    10. Прийом документів, вступні випробування проводяться в інститутах і на факультетах університету у такі терміни:
     прийом документів – 25 червня по20 липня 2007р.;
     вступні випробування – 20 - 24 липня 2007 р.
     оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування – 25-30 липня 2007р.;
     зарахування  – до 05 серпня 2007 р.
      11. Вступники особисто подають заяву про прийом на навчання в університеті, у якій вказують напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційну програму, за якою вступник виявив бажання навчатись, форму навчання та джерело фінансування. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.
    До заяви вступники  додають:
–  документ державного зразка про базову (диплом бакалавра) освіту або про   повну вищу освіту (диплом спеціаліста)  та додаток до нього з оцінками, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
–  медичну довідку за формою № 086-У;
–  копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);
–  6 фотокарток розміром 3х4 см;
– копію довідки про ідентифікаційний номер;
    Паспорт, військовий квиток (посвідчення про  приписку до призовної дільниці)  вступник пред`являє особисто в терміни, визначені для подання документів.
    Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.
    12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до іншого вищого навчального закладу окрім  НПУ імені М.П.Драгоманова або ж до декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в НПУ імені М.П.Драгоманова, у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, зобов’язані подати оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, медичної довідки до атестаційної комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу, у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням. Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до атестаційної комісії оригіналів документа про освітньо-кваліфікаційний рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки утрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету.
    13. Зарахування здійснюється приймальною комісією НПУ імені М.П.Драгоманова на підставі протоколів рекомендованих до зарахування, а також проектів наказів про зарахування, завізованних атестаційними комісіями інститутів (факультетів) на чолі з керівниками структурних підрозділів.
    14. Прийом документів та проведення вступних випробувань на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, можуть бути подовжені за рішенням приймальної комісії. Зарахування - не пізніше 30 серпня 2007р.

Програми вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” або “магістр”http://www.npu.edu.ua/
Просмотров: 669 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0