close

01:53
ПЕРЕВЕДЕННЯ І ПОНОВЛЕННЯ

ПРАВИЛА
ПЕРЕВЕДЕННЯ  І  ПОНОВЛЕННЯ
в  НПУ  імені М.П. ДРАГОМАНОВА  у  2007  РОЦІ

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     Дані правила регулюють питання переведення та поновлення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, до НПУ імені М.П.Драгоманова незалежно від джерел фінансування їх навчання і відповідають “Положенню про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти” затверджених Міністерством освіти Наказом № 245 від 15.07.96 р.
1. Переведення студентів, а також поновлення до складу студентів осіб, які були відраховані, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул за умови наявності вакантних місць на відповідній спеціальності.
2. Особи, які вступили до вищих навчальних закладів освіти України і навчаються за рахунок держбюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності вакантних місць.
3. При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи, за їх згодою, можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних чи юридичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.
4. Особи, які навчаються (навчалися) в акредитованих недержавних вищих навчальних закладах освіти, можуть бути переведені до університету на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі.
5. Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом переведення до НПУ імені М.П.Драгоманова.


ПЕРЕВЕДЕННЯ

1. Переведення студентів НПУ імені М.П.Драгоманова з однієї спеціальності, за якою здійснюється підготовка, на іншу або з однієї форми навчання на іншу в межах університету здійснює ректор.
2. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр”, з однієї спеціальності на іншу не допускається.
3. Приймальна комісія має право розглядати, як виняток, питання переведення з одного вищого навчального закладу освіти до іншого або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр”, тільки за умови переведення на ті ж самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.
4. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах освіти України на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, можуть бути переведені на навчання до університету на таких же умовах. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.
    Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення в даному чи іншому навчальному закладі освіти на конкурсній основі і за умови згоди замовників.
5. Переведення студентів на перший курс університету забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись Міністерством освіти і науки України.
6. Студент, який бажає перевестись до НПУ імені М.П.Драгоманова, спочатку подає на ім’я ректора вищого навчального закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора НПУ імені М.П.Драгоманова. До заяви про переведення, яку студент пише у приймальній комісії, додаються:
1) заява-дозвіл з вищого навчального закладу, де навчається студент;
2) оформлена залікова книжка (печатка, підпис декана) в оригіналі;
3) документ, що підтверджує причину переведення;
4) два поштові конверти.
7. Порядок переведення:
—   у вузі, з якого студент вибуває, оформлюються документи 1) і 2);
— всі документи і паспорт студент особисто пред’являє у приймальну комісію з 22 червня до 23 серпня 2007р.;
— документи осіб, які переводяться до НПУ імені М.П.Драгоманова, розглядаються у відповідних структурних підрозділах для встановлення можливих умов переведення до 29 серпня 2007р.;
— 31 серпня 2007 року оголошується рішення приймальної комісії щодо переведення.
8. При позитивному розгляді питання і за умови ліквідації академічної різниці, ректор університету видає наказ, згідно якого студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи. За умови переведення на платну форму навчання, попередньо складається договір і сплачується вартість навчання.
9. Ректор вищого навчального закладу, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до НПУ ім. М.П.Драгоманова і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу університету (Київ, вул. Пирогова, 9). У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.
10. Ректор НПУ імені М.П.Драгоманова після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

ПОНОВЛЕННЯ
ДО  СКЛАДУ  СТУДЕНТІВ

1. Поновлення до складу студентів здійснює Приймальна комісія НПУ імені М.П.Драгоманова незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини виключення, трудового стажу і форми навчання і з урахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу.
2. Поновлення студентів на перший курс НПУ імені М.П. Драгоманова забороняється. Приймальна комісія має право поновити на другий курс студентів, які були відраховані з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.
3. Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних навчальних закладах освіти, не користуються правом поновлення до НПУ ім. М.П.Драгоманова.
4. Особи, які відраховані з вищого навчального закладу за академічну неуспішність, правом поновлення на навчання за рахунок державного бюджету не користуються.
5. Для поновлення в НПУ імені Драгоманова в приймальну комісію необхідно подати такі документи:
1) заяву за встановленою формою;
2) академічну довідку в оригіналі (залікова книжка для студентів НПУ імені М.П.Драгоманова);
3) копію трудової книжки (для тих, хто має стаж роботи).
    Паспорт (пред’являється особисто).
6. Порядок і терміни поновлення такі, як і для переведення студентів.http://www.npu.edu.ua/
Просмотров: 673 | Добавил: 1976 | Рейтинг: 0.0/0